Organisasjonsplan og reglement

Sist oppdatert den 17. januar 2023

Navn: Ballstad gym og turn

Postadresse: Bekkefaret 13, 8372 Gravdal

Hjemmeside:

Bankkonto: 4580.11.63398

Organisasjonsnummer: 993.620.610

Årsmøtemåned: Mars

Historikk

Klubben ble startet av Lisa Arctander.

Mer info kommer.

Idrettslagets formål

Ballstad gym og turn skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Visjon

Vår overordnede målsetning er å gi flest mulig barn og unge et godt gym- og turntilbud og at de

forblir medlemmer av Ballstad Gym og turn lengst mulig.
For å oppnå vår visjon må vi skape trygge sosiale rammer for hvert enkelt medlem og et sportslig tilbud tilpasset hver enkelt sine evner og ferdighetsnivå. Vi skal skape gode fellesskap med respekt for enkeltindivider som også forplikter den enkelte i forholdet til fellesskapet.

Verdigrunnlag

Ballstad Gym og Turn sitt verdigrunnlag er basert på 3 grunnleggende verdier: glede, fellesskap og respekt.

Glede

Ballstad Gym og Turn skal forbindes med idrettsglede. Det skal være gøy å trene, ha oppvisning og konkurrere.

Vi skal skape trygge, stabile og forutsigbare rammer der våre medlemmer kan utøve sin idrett med sine ferdigheter uten fare for å føle seg mindreverdig eller å ha mislykkes.

Ballstad Gym og Turn skal gjennom kompetente ledere og trenere skape sunne, morsomme og utfordrende trenings- og konkurransemiljøer for alle i laget å gi den enkelte mulighet for individuell sportslig og sosial utvikling innenfor gitte rammer.

Fellesskap

Ballstad Gym og Turn skal forbindes med fellesskap og samhold. Ballstad Gym og Turn skal være inkluderende og behandle alle med likeverd og respekt. Vi skal skape sosiale og sportslige rammer der våre utøvere står sammen om sine prestasjoner og som ser og støtter den enkelte i felleskapet.

Alle Ballstad Gym og turn-medlemmer skal føle identitet til klubben og skal føle det naturlig å yte en personlig innsats både sportslig og sosialt, men også gjennom å utføre arbeidsoppgaver for klubben basert på dugnad og frivillighet.

Respekt

Ballstad Gym og Turn skal forbindes med respekt og ærlighet. Ballstad Gym og Turn -medlemmer skal respektere hverandre, medlemmer fra andre klubber, dommere og de lover, regler og retningslinjer som er gitt av både idrettsorganisasjonene, klubben og trenere.

Ballstad Gym og Turn -medlemmer skal være til å stole på, både i forholdet med sine trenere/ledere og andre medlemmer.

Virksomhetsideen

Grunnlaget legges i gym og turn!

Ballstad Gym og Turn satser på bredde framfor spissing. Vi ønsker å være inkluderende og skape rom for alle uansett ferdigheter og sosial status.

Ballstad Gym og Turn skal være en forening som i trygge rammer tilbyr fysisk aktivitet og et sosialt miljø for barn, unge og voksne i vårt lokalmiljø.

Ballstad Gym og Turn skal tilby god opplæring i gymnastikk og turn.

Ballstad Gym og Turn skal være en forening som i felleskap med andre lokale foreninger skal jobbe aktivt med å bygge et positivt miljø i bydelen, gjennom å skape treningsglede.

Hovedmål

Ha et allsidig aktivitetstilbud som er åpent og tilgjengelig for barn, unge og voksne i kommunen.

http://ballstadgymogturn.no/content/wp-content/uploads/2023/01/Organisasjonsplan-Ballstad-Gym-og-Turn.-Revidert-utgave-2023-1.docx